Klauzula Informacyjna Jai Kudo Polska sp. z o.o.

Pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych w Jai Kudo Polska sp. z o.o.

Administrator danych:  Jai Kudo Polska Sp. z o. o., Chodzieska 15, 60-418 Poznań,

tel. 61 652 46 19, e-mail: info@jaikudo.pl, www.jaikudo.pl

Inspektor ochrony danych osobowych:  Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych Cezarym Sadowskim można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: iod @rodo.pl.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 1. Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 1. Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres: info@jaikudo.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony JAI KUDO POLSKA Sp. z o.o., co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Bezpieczeństwo danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w drodze elektronicznej, w celach podanych poniżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Współpraca pomiędzy naszą firmą, a podmiotami biznesowymi jest regulowana przez odpowiednie zapisy prawa. Firma stosuje zabezpieczenia przeciwpożarowe. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.

Jai Kudo Polska sp. z o.o. przetwarza Państwa dane w celu:

 1. Rekrutacji i zatrudnienia do naszej firmy.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b RODO, art. 22(1) Kodeksu pracy. Państwa dane osobowe wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy przetwarzamy w oparciu o w/w przepis. Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji celu rekrutacji. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty nadesłania dokumentów aplikacyjnych. Dane kadrowe oraz BHP zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Odbiorcy danych: Podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z JAI KUDO. Jednostki świadczące usługi medycyny pracy, opieki medycznej.

 1. Udzielanie odpowiedzi na pytania zadane przez pocztę elektroniczną

Źródło pochodzenia danych: Osoby komunikujące się z placówką.
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadniony interes JAI KUDO. Podanie danych jest dobrowolne.
Odbiorcy danych: Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem, wykorzystywane technologie (Facebook)
Okres przechowywania danych osobowych: Do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, maksymalnie do 30 dni.

 1. Działania marketingowe

Źródło pochodzenia danych: Strony internetowe, zgłoszenia od osób zainteresowanych usługami JAI KUDO.
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO. Podanie danych jest dobrowolne.
Odbiorcy danych: Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem, wykorzystywane technologie (Facebook)
Okres przechowywania danych osobowych: Dane marketingowe – do momentu wniesienia żądania usunięcia danych osobowych przez podmiot danych.

 1. Współpracy z firmami zewnętrznymi z którymi JAI KUDO ma podpisaną umowę na świadczenie usług.

Źródło pochodzenia danych: Nabywcy i dostawcy usług oferowanych przez JAI KUDO.
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b RODO, podanie danych jest niezbędne w celu współpracy.
Okres przechowywania danych osobowych: przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy.

Odbiorcy danych: Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem.

 1. Przyszłe dochodzenia roszczeń.

Źródło pochodzenia danych: Nabywcy i dostawcy usług oferowanych przez JAI KUDO.
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Okres przechowywania danych osobowych: Dane klientów w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, przez okres 10 lat od daty zawarcia umowy kupna – sprzedaży bądź też ostatniego kontaktu z klientem.
Odbiorcy danych: Firmy windykacyjne. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem.

 1. Zabezpieczenie osób i mienia

Źródło pochodzenia danych: Dane pochodzące z monitoringu.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Okres przechowywania danych osobowych: Od momentu nagrania max. 3 miesięcy.

Odbiorcy danych: Firmy współpracujące z JAI KUDO w ramach umów pomiędzy stronami.

 1. Obsługa reklamacji

Źródło pochodzenia danych: Przetwarzanie Państwa danych osobowych stanowi obligatoryjny element procedury składania i rozpatrywania reklamacji dotyczącej produktów marki JAI KUDO, wobec czego odmowa podania przez Państwa danych osobowych, które mogą zostać wyraźnie określone jako obowiązkowe skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia reklamacji

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Okres przechowywania danych osobowych: Zgodnie z oferowaną gwarancją.

Odbiorcy danych: Podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z JAI KUDO.

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej, obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu/systemie lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa przez Administratora, bądź pobierania danych.

W przypadku, kiedy Państwa dane będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu (profilowaniu), o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie na to dodatkowej zgody.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informujemy również, iż jesteśmy współadministartorem naszego fanpage’a na portalu internetowych facebook.com. Przy pomocy udostępnionych nam filtrów definiujemy kryteria kategorii osób, a dane te Facebook wykorzystuje w swoich działaniach marketingowych, którym celem jest nakłonienie użytkowników Facebooka do odwiedzenia naszego profilu. Statystyki dotyczące odwiedzin otrzymujemy w postaci zanonimizowanej, a do ich opracowania Facebook wykorzystuje ciasteczka instalowane na urządzeniach osób odwiedzających portal. Pragniemy poinformować, iż przetwarzane są także ciasteczka osób odwiedzających nasz fanpage’a które nie są użytkownikami Facebooka. Informacje na temat możliwości skorzystania z przysługujących Państwu praw znajdują się w sekcji pomocy portalu Facebook – prywatność.

 1. Prowadzenie szkoleń online

Źródło pochodzenia danych: Osoby, które zapisały się na webinar
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda
Okres przechowywania danych osobowych: Do momentu cofnięcia zgody lub zakończenia webinarium.

Odbiorcy danych: Firmy współpracujące z JAI KUDO w ramach umów pomiędzy stronami.

——————–

POLITYKA COOKIES
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu JAI KUDO POLSKA SP. Z O. O. z siedzibą pod adresem ul. Chodzieska 15, 60-418 Poznań.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.jaikudo.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.