konkurs

Regulamin konkursu JAI KUDO Polska Sp. z. o.o.

„KONKURS DLA GRUPOWICZÓW’’

1. Organizatorem Konkursu jest "JAI KUDO POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: 60-418 Poznań, ulica Chodzieska nr 15, REGON: 634533607, NIP: 7772745471, nr KRS: 0000182261), właściciel marki JAI KUDO.

2. Konkurs będzie trwał od 14 lutego 2022 do 16 lutego 2021 r., wyłącznie w Internecie, na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/groups/jaikudo.edu/

3. Fundatorem nagród w konkursie jest "JAI KUDO POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: 60-418 Poznań, ulica Chodzieska nr 15, REGON: 634533607, NIP: 7772745471, nr KRS: 0000182261), właściciel marki JAI KUDO.

4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna (pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest zarejestrowana na portalu społecznościowym Instagram), która nie jest pracownikiem JAI KUDO Polska sp. z o.o. Ponadto, w konkursie mogą wziąć polscy przedsiębiorcy (w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców), w tym osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, której odrębne ustawy przyznają zdolność prawną, prowadzący działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży opraw okularowych i soczewek okularowych oraz posiadający konto na portalu społecznościowym Facebook.

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową: zespół JAI KUDO.

6. Nagrodą w Konkursie jest 1 szt. oprawy okularowej LOVE LETTER z kolekcji damskiej oraz upominek niespodzianka od JAI KUDO dla jednego wyróżnionego laureata.

7. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, umieszczą odpowiedź na zadanie konkursowe: ‘’Za co kochasz oprawy JAI KUDO?’’.

8. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook najpóźniej do 17 lutego 2022 r.

9. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów Konkursu na koszt firmy JAI KUDO Polska, na adres wskazany przez Laureata na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania przez Laureata danych.

10. W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez JAI KUDO Polska sp. z o.o.

11. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagrody.

12. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez Uczestnika niego danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

13. Przystępując do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi prawa do cytowania zdjęcia oraz wypowiedzi konkursowej na profilach marki, o którym mowa w pkt. 2 i innych kanałach społecznościowych marki: profil marki na FB: https://www.facebook.com/jaikudopolska i https://www.facebook.com/groups/jaikudo.edu/